Høringsinnspill angående jaktbasert friluftsliv

Landbruks- og matdepartementet

Foreningen Våre Rovdyr har avgitt følgende høringsinnspill angående forslag om forskrift for å bevilge midler til jaktbasert friluftsliv for barn og unge, samt mer bruk av utmarksressursene.

Høringsbrev og høringsnotat kan leses ved å trykke på denne linken.

12. juni 2019

Høringssvar angående forslag om midler for tiltak for jaktbasert friluftsliv

Foreningen Våre Rovdyr (FVR) viser til høring om forslag til forskrift til økt forståelse for bruk av utmarksressursene og jaktbasert friluftsliv for barn og unge med ref. 2019/2162 og gir herved et kort høringssvar.

Mange av verdens dyrearter er truet av overhøsting og jakt. Dette gjelder også i Norge. Det biologiske mangfoldet er sterkt truet og mange arter står i fare for å bli utryddet fra norsk fauna. Alle de fire store rovpattedyrene er rødlistet – fra sterkt truet til kritisk truet i norsk natur. Om Landbruks- og matdepartementet skulle prioritert 2,1 millioner kroner til tiltak for barn og ungdom om utmarksressursene, så burde samtlige midler blitt brukt på økt forståelse av naturens biologiske og økologiske funksjon. Midler burde blitt prioritert til økt innsats for bevaring av biologisk mangfold og hvordan vi skal ta vare på naturarven til videre generasjoner.

Det er ingenting i veien for at midler kan brukes til kunnskap og historieformidling om hvordan vi i tidligere år har stått for en utryddelsespolitikk av alle våre store rovdyr. Disse artene er omsider sakte i ferd med å styrke sin tilstedeværelse i norsk natur. Det essensielle er nå hvordan vi skal klare å tilpasse oss naturlige hjemmehørende arter i den norske naturen. Et slikt tiltak vil være særdeles fornuftig når det er snakk om barn og unge – og friluftsliv. En slik økt forståelse av friluftsliv og utmark ville vært både samfunnsmessig relevant og vil kunne bidra til konfliktdemping innenfor rovviltforvaltningen. Det er klokt å satse på den yngre generasjonen, men fokuset og midlene må rettes mot bevaring, biologiske og økologiske funksjoner, samt økt forståelse for atferd og samspill. Vi imøteser et slikt initiativ og bidrar gjerne til et slikt arbeid.

Vennlig hilsen,

Ingvild Elise Ihle                                                                                                 Daglig leder                                            ii@fvr.no