Klima- og miljødepartementet klagebehandling av lisensfelling av ulv innenfor sonen er klar

Kilma- og miljødepartementet (KLD) har nå ferdigbehandlet klagene som kom inn etter at rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok at tre ulvefamilier innenfor ulvesonen skulle skytes. Vedtaket til nemndene inkluderte Slettås, Mangen og Holbølreviret. KLD tillater kun jakt på Slettåsreviret da departementet anser at det kun er i dette tilfellet at vilkåret i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c er oppfylt. Det finnes ikke rettslig grunnlag for lisensfelling av verken Hobøl eller Mangenreviret.

Hele klagebehandlingen kan du lese her: Avgjørelse av klage på lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 20182019(1)

Foreningen Våre Rovdyr er sterkt uenig i fellingen av Slettåsflokken og mener at lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen er uholdbart. Ulv er kritisk truet i Norge og har sterk grad av innavl. Slettåsflokken er en av de mest stabile og forutsigbare ulvefamiliene vi har i Norge. Områdene nord i Østerdalen og området nord for Elverum og mot svenskegrensa er et ettertraktet område for etablering av den kritisk truede ulven. De stabile flokkene danner også naturlige stengsler for streifulver fra Sverige som er de ulvene som tar mest beitedyr om sommeren. Det er derfor helt meningsløst at det tillates jakt på Slettåsflokken innenfor ulvesonen.

Når det gjelder bruk av naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c sier denne følgende om å tillate lisensjakt: «for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.» Dette er en setning for åpner for tolkning og vi er av den oppfatning av bokstav c kan ivaretas ved opplysning, kunnskap og andre løsninger som ikke innebærer å skyte en kritisk truet art og at forebyggende tiltak må prioriteres i mye større grad enn det gjør i dag.