Våre målsettinger

ulv ulvehvalp
Ulv med hvalper. Foto: Istock.

I følge vedtektene til Foreningen Våre Rovdyr arbeider vi etter følgende formål:

  • Å arbeide for at alle norske og felles nordiske rovpattedyr og rovfugler skal leve i livskraftige bestander.
  • Å arbeide for at også dyreartenes miljø beskyttes mot forringelse og ødeleggelse.
  • Å spre faktaunderbygd og vitenskapelig informasjon til massemedia og allmennheten, for derved å oppnå større forståelse for rovdyrenes rolle i naturen og deres behov for høvelige biotoper.
  • Å støtte forskning om norske og felles nordiske rovpattedyr og rovfugler.
  • Når det gjelder jakt, fangst og avliving, å arbeide for at det tas hensyn til de respektive artenes yngletid, ungenes utvikling og avhengighet av foreldrene og artenes sosiale struktur og øvrige særtrekk.
  • Å være aktive på lokalplanet, på landsbasis og internasjonalt.
  • Å samarbeide med lokale og statlige myndigheter, samt øvrige interesseorganisasjoner om å finne måter å bevare dyr og biotoper på, og å finne lempelige løsninger på konflikter som oppstår mellom menneskelige interesser og rovdyr.
  • Å samarbeide med tilsvarende organisasjoner i de øvrige nordiske land, spesielt med foreningens svenske søsterorganisasjon, Svenska Rovdjursföreningen.