Ny forvaltningsplan i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har nå vedtatt ny forvaltningsplan for gamle Hedmark fylke. Det var knyttet stor spenning til hvorvidt rovviltnemnda ville ta hensyn til innspillene fra oss og andre fagmyndigheter. Forvaltningsplanen er nå vedtatt og vi i Foreningen Våre Rovdyr er sterkt kritiske til den nye planen.

Forvaltningsplanen tar på ingen måte hensyn til rovdyrenes biologiske og naturlige leveområder og vil med stor sannsynlighet føre til økte konflikter. Det er hårreisende at nemnda har valgt å se bort ifra sentrale og viktige innspill om leveområder til rovdyrene. De menneskeskapte grensene som det legges opp til, vil kun føre til økte konflikter da det er umulig å stoppe vandrende rovdyr og deres instinkter. Et godt eksempel på dette er Rendalen kommune. Nå har rovviltnemnda fjernet store deler av Rendalen som forvaltningsområde for store rovdyr kun på grunn av noen få husdyr på utmarksbeite. Det er oppsiktsvekkende at det igjen kun noen få interesser blir tatt hensyn til, mens de naturlige artene som tilhører området må vike. Dette er områder hvor flere av de store rovdyrene trekker tilbake til, både på grunn av biotopiske forhold og tilgang på mat. Dette betyr at fellingstillatelser og skadefellingstillatelser fortsatt kommer til å søkes om i større og større omfang. Dette svekker også tilliten til forvaltningen, når nemnda legger opp til at området ikke skal være et forvaltningsområde for store rovdyr. Det blir i mange tilfeller ønsketenkning, da det som sagt er umulig å unngå at de store rovdyrene trekker til området. 


Slik forvaltningsplanen er vedtatt nå fører det til større konflikter og større uforutsigbarhet, både for beitebrukere i områdene nord i gamle Hedmark og for alle parter av rovviltforvaltningen. Det er ikke slik at om nemnda vedtar store områder som skal være foruten ynglende rovdyr, betyr ikke det at rovdyrene trekker unna området. Det økologiske perspektivet til nemnda og forvaltningsplanen er fullstendig fraværende. Både kunnskapen om at det er en fordel om de store rovdyrene forvaltes ut i fra sameksistens og betydningen for hjorteviltstammene i området. 

Noe av det mest oppsiktsvekkende i den vedtatte planen står som en egen firkant i uthevet farge bakerst i planen under «Rovviltnemnda mener» på side 19. Her er at av kulepunktene at nemnda ønsker stående fellingstillatelser på store rovdyr utenfor sitt forvaltningsområde (som nemnda selv bestemmer og har vedtatt). En slik «mening» er både i strid med norsk lovgivning, bilatarale avtaler og internasjonale forpliktelser. I følge Forskrift om forvaltning av rovvilt skal skadefellingstillatelser være rettet mot bestemte individ, og begrenset opp mot område, tidsrom og antall. Det kan altså ikke være slik at hvilket som helst rovdyr bare de beveger seg utenfor et område som er tegnet opp på et kart. Norge har en bilateral avtale med Sverige hvor det i størst mulig grad skal påse å få kunnskap om genetisk status før skyting blir vedtatt og ikke minst Bernkonvensjonen som å ivareta truede arter i Norge. Alt dette velger nemnda å se bort ifra og i tillegg ytre seg om sine egne meninger som bryter med norsk lov. Dette er svært oppsiktsvekkende og kan på ingen måte være konfliktreduserende, ei heller troverdighetsskapende. Dette er enda en tydelig grunn til at rovviltnemndene, slik de eksisterer som politiske organ i dag, burde avvikles fortest mulig. 

Hele forvaltningsplanen kan leses her.