Foreningen Våre Rovdyr kjørte sommeren 2019 en kampanje med plakater og informasjonsfoldere i områder omkring våre nasjonalparker. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet i 2021, og sette fokus på hvordan vi forvalter nasjonalparkene og at rovdyrene i mange nasjonalparker ikke er velkomne. Foreningen Våre Rovdyr spør: Er det ikke akkurat i nasjonalparkene naturlige tilhørende arter skal få leve? Vi ønsker rovdyrene velkommen i Norges nasjonalparker!

Nasjonalparker

I Norge har vi 47 nasjonalparker – 40 på fastlandet og sju på Svalbard. Men du trodde kanskje dette var områder hvor alle naturlige arter blir bevart?

Nasjonalparker og andre verneområder er omfattet av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 3. april 2009 som avløste Naturvernloven fra 1970 og den enda eldre Lov om naturvern av 1. desember 1954. Naturmangfoldloven § 35 sier følgende om nasjonalparker:

              «I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler er tillatt. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske forekomster.»

Det skrives og vedtas forvaltningsplaner for hver nasjonalpark i Norge – noen av Fylkesmannen og noen av lokale nasjonalparkstyrer.

Rovdyr

Alle de fire store rovdyrene – bjørn, ulv, jerv og gaupe – er rødlistet. Det vil si at de står i fare for å bli utryddet fra norsk natur. Rovdyrene i Norge blir forvaltet av regionale rovviltnemnder med føringer på regionale bestandsmål, nasjonale lover som bl.a. naturmangfoldloven og forskrift om forvaltning av rovvilt. Disse regionale rovviltnemndene består av politikere på fylkesnivå og blir videre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet. Dessverre er ikke nemndene representert med personer fra fagetater med biologisk kompetanse eller økologisk perspektiv. Rovviltnemndene vedtar forvaltningsplaner for rovdyrene for sin region i fire år om gangen. Nemndene har også mandat til å vedta fellingskvoter for rovdyrene om bestanden er over det regionale bestandsmålet, selv om de er sterkt eller kritisk truet på den norske rødlisten.

Rovdyr blir forvaltet vekk fra nasjonalparker

Politikere på fylkesnivå vedtar hvor rovdyrene skal få lov til å leve og få avkom i Norge. Denne forvaltningsmodellen har vist seg å innebære store konflikter og altfor lite samarbeid på tvers av regioner. De lokale politikerne har bestemt at rovdyrene ikke skal få leve i mange nasjonalparker. Dette går på tvers av formålet med nasjonalparker. Foreningen Våre Rovdyr ønsker rovdyrene velkommen tilbake til Norges nasjonalparker.

Vårt standpunkt

Foreningen Våre Rovdyr krever at rovdyrene skal få leve i Norges nasjonalparker. Rovdyrene er en del av næringskjeden og innehar viktige økologiske funksjoner. Rovdyrene kan være med på å begrense spredning av smittsomme sykdommer, som blant annet skrantesyke (CWD) på hjortevilt. På samme måte kan rovdyrene føre til mer stabile svingninger hos gnagere og friskere byttedyr. Flere og flere ser viktigheten av intakt natur og at rovdyrene er en del av dette. Det er nå på tide å la rovdyrene få eksistere i de områdene hvor det er naturlig at de skal leve og det inkluderer Norges nasjonalparker. Det er snakk om vår naturarv og befolkningens felles eie.