Ansvaret for «høstbart vilt» bør ikke flyttes

hjort
Hjort. Foto: Seehagel, Wikipeida.

Foreningen Våre Rovdyr har i dag sendt brev til Statsministerens kontor angående flytting av ansvarsområdet for «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet.

Brevet kan du lese her:

Til Regjeringen v/Statsministerens kontor

Angående flytting av ansvar for «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet

I en pressemelding datert 17.01.2018 fra Statsministerens kontor skrives det følgende:

«Viltressurser fra Klima og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet

Ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet i Klima- og miljødepartementet i overgangsperioden.»

Det er med sterk bekymring og forskrekkelse Foreningen Våre Rovdyr mottar denne meldingen og vil karakterisere dette forvaltningsgrepet som en kritisk negativ utvikling og et alvorlig inngrep i forvaltningen av norsk natur. Dette grepet vil føre forvaltningen langt tilbake i tid og utvikling, nærmest til tiden før Direktoratet for viltstell og ferskvannsfiske ble opprettet under Landbruksdepartementet (1965). Det er til dels uforståelig hvorfor forvaltning av «høstbare viltressurser» skal overføres fra fagorganer som Miljødirektoratet med ansvar under Klima- og miljødepartementet og over til Landbruks- og matdepartementet. Fagkunnskap, fagmiljø og fagpersoner på vilt og arters biologiske egenskaper ligger i Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Landbruks- og matdepartementet representerer og har ansvar for næringsinteresser som har helt andre perspektiv på naturforvaltning og uten tvil andre formål med norsk natur og arter som lever der. Naturen og dets tilhørende arter er helt avhengig av en helhetsforvaltning hvor økologien og biologien sees i større sammenhenger, og i større perspektiv. At Regjeringen nå søker tilbake til et perspektiv hvor naturen kun er til for «høsting» er katastrofalt for arter i norsk natur.

Det fremstår i tillegg særdeles uklart hvordan arter og arters kategorisering med sårbarhetsstatus skal fordeles mellom departementene. En jaktbar art i Norge er gaupe. Gaupa er oppført som sterkt truet (EN) i Artsdatabankens oversikt i Norsk rødliste. Det er et kritisk grep i rovviltforvaltningen om ansvaret skal flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Det er helt uholdbart og ikke akseptabelt å flytte ansvaret for fredet rovvilt fra Klima- og miljødepartementet over til departementet som ivaretar og representerer næringsinteresser, Landbruks- og matdepartementet.

Foreningen Våre Rovdyr vil ha svar på følgende spørsmål til Statsminister Solberg og sittende regjering:

  1. Hvorfor ønsker Regjeringen å legge om forvaltningen av «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet hvor fagmiljøene og fagpersonene på vilt og natur er organisert under, til fordel for Landbruks- og matdepartementet? På hvilken måte skal dette føre til en forbedring av forvaltningen?
  2. Hvilke samfunnsinteresser eller andre berørte er det som har ønsket en slik overføring av ansvarsområdet?
  3. Hva menes og hvilke arter omfattes av begrepet «høstbare viltressurser»?
  4. Er det slik at gaupe som jaktbar art skal være med på denne overføringen?
  5. Hvordan vurderer Regjeringen denne omleggingen til å være i tråd med kunnskapsbasert forvaltning når ansvaret flyttes fra organene som innehar nødvendig kunnskap?

Foreningen Våre Rovdyr vil på denne måten uttrykke stor forferdelse ovenfor denne planlagte forflytningen av ansvarsområder som er helt avhengig av en helhetlig økologisk tankegang og forvaltning. Vi vil derfor fraråde Regjeringen å fortsette denne absurde prosessen og beholde forvaltning av «høstbare ressurser» hos Klima- og miljødepartementet.

Vennlig hilsen,

Ingvild Elise Ihle, daglig leder, Foreningen Våre Rovdyr