Fire naturvernorganisasjoner går sammen for å hindre jakt på jerv i Oppland fylke.
Foreningen Våre Rovdyr, Naturvernforbundet, NOAH – for dyrs rettigheter og WWF Verdens naturfond har sammen klaget på et vedtak om skadefelling av jerv i Nord-Fron og Sør-Fron østside, datert 12. februar i år.
– Vedtaket åpnet for skadefelling på én jerv og hadde varighet til og med 15. februar 2018. Vedtaket åpnet også for bruk av snøskuter i Rondane nasjonalpark, hvor en av verneverdiene er å ta vare på sentrale leveområder til villreinen, skriver organisasjonene i brevet der de klager på vedtaket.
«Det er ingen dyr på beite i området i februar, så det er heller ikke noe skadepotensial. Vi kan ikke se at Fylkesmannen har hjemmel til å iverksette skadefelling over fire måneder før dyr slippes på utmarksbeite i området.
Bruk av lisensfelling og skadefelling/ekstraordinære uttak ble vurdert av Stortinget ved behandlingen av rovviltforliket i 2011. Et enstemmig Storting var da enige om at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet i reguleringen av jervebestanden. Stortinget var også tydelige på at det er Miljødirektoratet som skal ha myndigheten til å vurdere eventuelle ekstraordinære uttak av jerv, etter drøfting med rovviltnemndene. I begrunnelsen for å iverksette skadefellingen, viser Fylkesmannen i Oppland selv til at fellingsområdet ligger innenfor jervesonen, og at det derfor er vanskelig å få Miljødirektoratet til å prioritere området for ekstraordinære uttak.
Dette gjør at det framstår som absurd at Fylkesmannen i Oppland ignorerer Miljødirektoratets vurdering om å ikke iverksette ekstraordinært uttak i verneområdet, og på egen hånd iverksetter skadefelling i en nasjonalpark, og i tillegg tillater bruk av snøskuter i et område som er allerede er svært sårbart som villreinterreng for en av de siste restene av den opprinnelige europeiske villreinen som Norge har et internasjonalt ansvar for.
Det er også allerede skutt en jerv av SNO ikke langt unna, i beiteprioritert område i Kvam i Nord-Fron, nettopp av hensyn til beitenæringen. Behovet for en enda 5. mars 2018 tydeligere soneforvaltning i rovviltforvaltningen understrekes også til stadighet av regjeringen og Klima -og miljødepartementet (KLD). Vi kan ikke se at Fylkesmannen i Oppland tar hensyn til dette med skadefellingsvedtaket.
Fylkesmannen viser også til at uttellingen i lisensjakta ikke har vært ‘tilfredsstillende’ ettersom det kun er felt fem dyr av en totalkvote på 12. Det gjøres ingen vurdering av hvorvidt det er realistisk å felle 12 dyr på lisensfelling, eller at lisensfellingskvoten for region 3 er kunstig høy. Fylkesmannens egen forslag til kvote i innstillingen av 19. mai 2017 var totalt 10 dyr. Videre sier Fylkesmannen at staten må bidra ytterligere slik at man får skutt en større del av lisensfellingskvoten i særlig tapsutsatte områder, og at man kan ligge tettere på bestandsmålet som er satt for jerv i region 3/Oppland. I Oppland lå man på bestandsmålet i 2017, med 4 ynglinger etter hiuttak. Vi kan derfor ikke forstå hva som menes med at regionen trenger hjelp til å ligge enda tettere på bestandsmålet.

Tidlig nedsanking en bedre måte å redusere tapene på

Bakgrunnen for tillatelsen er skadeomfang av jerv i området foregående beitesesong. Man må over 20 år tilbake i tid for å finne så lave tap til jerv i Oppland som det det var i 2017. Dette samsvarer med nedgangen i påviste skader til jerv. Åtte av ti skader til jerv forekommer etter 1. august, og fem av ti skader forekommer etter 1. september. I brev datert 20. mai 2016 ba daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen rovviltnemndene om å rette økt oppmerksomhet, og arbeide målrettet, mot tapsforebyggende tiltak i områder prioritert for jerv. Videre ba statsråden rovviltnemndene om å gå i dialog med beitenæringen om tidlig nedsanking i jerveprioriterte områder. Dette må også gjelde i Oppland. Selv om enkelte brukere har gjennomført tidlig nedsanking enkelte år, er det et stort forbedringspotensial når det gjelder tidligsanking i områdene der denne skadefellingstillatelsen ble iverksatt. Snarere enn å iverksette skadefelling burde Fylkesmannen i Oppland i langt større grad fokusere på å oppfordre til tidlig nedsanking som et tapsreduserende tiltak i beitenæringen.

Om dispensasjon til å benytte snøskuter til grovlokalisering av jerv og utkjøring av mannskap.

Når Fylkesmannen i Oppland tillater skadefelling av jerv med skuterkjøring inne i nasjonalparken er det i strid med verneformålene. Villreinen i Rondane representerer en av de siste restene av europeisk villrein som lever i et intakt fjelløkosystem, og Norge har et internasjonalt ansvar for å verne denne villreinstammen. Det er allerede utstrakt bruk av motorferdsel i området, og villreinen utsettes også for svært mye press i form av friluftsliv og stadig nye utbygginger, og som et resultat kan man i dag bare se en antydning av villreinens opprinnelige nomadiske trekkmønster i Rondane. Når Fylkesmannen gir tillatelse til ytterligere motorferdsel i området, skaper dette en svært uheldig presedens, og det er ikke tilstrekkelig at nasjonalparkstyret skraverer ut noen enkeltområder som skal unntas fra skuterkjøringen.

Konklusjon

Organisasjonene mener Fylkesmannen i Oppland ikke har hjemmel for å iverksette skadefelling på jerv så lenge i forkant av utmarksbeitesesongen siden det da ikke er noe skadepotensial i området. Vi mener også at Fylkesmannen i langt større grad må oppfordre til tidlig nedsanking som tapsreduserende tiltak, ettersom beitebrukere i området årlig opplever store tap i jerveprioritert område.
Dispensasjonen til å bruke snøskuter inne i Rondane nasjonalpark i forbindelse med skadefellingen er i direkte konflikt med verneformålene for verneområdet, der en av de viktigste verneverdiene er den siste resten av europeisk villrein som Norge har et internasjonalt ansvar for. Villreinen i området er allerede utsatt for svært høyt press, og dispensasjonen til å benytte snøskuter skaper en svært uheldig presedens.»
Klagen er signert av fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbund, rådgiver Berit Lind i Foreningen Våre Rovdyr, leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter og miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.