Brev om bjørneforvaltning

Foreningen Våre Rovdyr har sammen med WWF verdens naturfond, NOAH – for dyrs rettigheter og Naturvernforbundet sendt brev til Energi- og miljøkomiteen om forvaltning av bjørn i forbindelse med et representantforslag fra Senterpartiet.

Et forslag for å redusere dagens bestand av bjørn

Representantforslaget har som mål å stoppe utvidelsen av forvaltningssonen for bjørn i rovviltregion 6, åpne for bruk av alle virkemidler i felling av bjørn, samt et nytt system for å bestandsregistrere bjørn. Forslagene er etter vår mening både konfliktdrivende, knyttet mot å minimere dagens bestand av bjørn og et direkte brudd på stortingsforlik og naturmangfoldloven.

Dårlig arbeid av rovviltnemnda i region 6

Om ikke rovviltnemnda i region 6 forandrer på forvaltningsområdet for bjørn, slik Miljødirektoratet har påpekt at de bør, er dette et misbruk av mandatet og tilliten nemnda har. Oppgaven til nemnda er å sørge for at bestandsmålet for bjørn har best mulighet for å oppnås, noe som nemnda til nå på ingen måte har lagt til rette for. Bestandsmålet for bjørn er langt unna å oppnås, og har siden det nasjonale bestandsmålet på 13 ungekull kom aldri vært oppnådd for bjørn.

 

Her kan du lese hele brevet:

16.10.2018

Brev angående utvidelsen av forvaltningsområde for bjørn i  region 6 /Midt-Norge og representantforslag fra Senterpartiet (Dokument 8:1 S (2018-2019)

 Foreningen Våre Rovdyr, WWF verdens naturfond, Naturvernforbundet og NOAH – for dyrs rettigheter sender herved et brev til Energi- og miljøkomiteen angående Senterpartiets representantforslag om å stanse utvidelsen av forvaltningsområdet for bjørn i region 6 – Midt-Norge.

I utgangspunktet er det ingen stor overraskelse av Senterpartiet fremmer saker som er ment for å minimere bestandene av rovdyr i Norge til enda mer kritiske nivå enn det vi ser i dag. Men det er svært alvorlig at de fremmer forslag som gjør det enda vanskeligere å nå det allerede lave bestandsmålet for bjørn i Norge. Dette er stikk i strid med både lovverk og stortingsforlik, og bidrar til å ytterligere drive konfliktene i rovviltpolitikken.

Bjørn i Norge

Bjørn er kategorisert som sterkt truet på Norsk rødliste, med stor sannsynlighet for å dø ut fra norsk natur. De store påvirkningsfaktorene er jakt, innskrenkning av leveområder og faunakriminalitet. Bestanden av ynglende bjørn ble utryddet ved intensiv jakt på 1900-tallet i Norge, men innvandring fra Sverige, Finland og Russland sørget igjen for at brunbjørnen kom tilbake til sine naturlige leveområder. I 2017 ble det påvist 125 brunbjørner i Norge, 55 hunnbjørner og 70 hannbjørner. Rovdata er ansvarlige for bestandsregistreringen som skjer ved hjelp av DNA-registrering. Bestanden har vært nedadgående siden man begynte med kartlegging i 2010. Bestandsmålet er på 13 ynglinger, mens det i 2017 kun ble registrert 6,9 ynglinger. Den norske bjørnebestanden har aldri nådd bestandsmålet som er bestemt av Stortinget. Norge er altså langt unna måloppnåelse av bestandsmålet, og bjørn er den arten som ligger lengst unna det nasjonale bestandsmålet av de fire store rovdyrene. Brunbjørn har lang reproduksjonstid og ny forskning har vist at jakt på bjørn gjør at binnene beholder ungene i lenger tid slik at det går lengre tid mellom hver gang de får unger. Et resultat av jakt på bjørn slik den praktiseres i Skandinavia i dag er altså at totalreproduksjonen i bjørnebestanden reduseres. (Walle, 2018).

Forvaltningsplanen i Region 6

Det er som kjent rovviltnemndene som er ansvarlige for å lage og vedta forvaltningsplaner for rovviltregionene. Rovviltnemnda i region 6 ledes av Gunnar Alstad fra Senterpartiet, sammen med én representant fra Ap, én representant fra SP, én representant fra FRP og to representanter fra Sametinget. Region 6 er en sentral region for bjørn med et regionalt bestandsmål på 3 årlige ungekull. I tillegg grenser regionen inntil flere viktige leveområder for bjørn. Utvelging av forvaltningsområder i regionen er derfor helt avgjørende for oppnåelse av bestandsmålet, utviklingen til arten i sin helhet, utviklingen for bjørn i tilgrensende regioner, og konfliktnivået spesielt knyttet opp mot tilgrensende beiteområder.

Organisasjonene som er avsendere av dette brevet mener at det er på høy tid at forvaltningsplanene inkluderer og legger til grunn forskning og biologi for utvelgelse av leveområder til det beste for rovdyrene de er ment å skulle ta vare på, snarere enn at planene utarbeides som et politisk kompromiss uten hensyn til dyrenes biologi og behov. Bjørnen er avhengig av store, sammenhengende leveområder som gir arten mulighet til lengre vandringer og leveområder uten store naturinngrep. En utvidelse av egnede leveområder for bjørn i region 6 er derfor helt nødvendig dersom det skal være mulig å nå bestandsmålet for bjørn i Norge.

Dersom rovviltnemnda i region 6 overser eller velger å ikke tilrettelegge for bjørn i regionen slik at det finnes en mulighet for å nå bestandsmålet, gjør de heller ikke sine oppgaver etter sitt mandat. En slik bevisst obstruksjon av rovdyrenes leveområder og muligheter for å nå bestandsmålet er ikke minst særdeles sterkt konflikdrivende og tilfredsstiller kun mindretallets ønske om å minimere dagens bestand av rovdyr.

Miljødirektoratets veiledning til rovviltnemnda

Vi vil gjøre komiteen oppmerksom på regelverket som underligger den aktuelle problemstillingen. Rovviltnemnda skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk is in egen region, men er i dette arbeidet underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet, jf. § 5 i rovviltforskriften. Miljødirektoratet har ansvar for forvaltning av rovviltartene på regionalt nivå dersom bestandsmålene for den enkelte art ikke er oppnådd i rovviltregionen, jf. § 7 i rovviltforskriften. Ifølge kommentarene til § 6 i rovviltforskriften må forvaltningsplanen rulleres med jevne mellomrom for å sikre at den er oppdatert i forhold til utviklingen i rovviltbestandene og skadesituasjonen. Det krever dermed ikke et vedtak av Stortinget for å gjennomføre arbeidet som er allerede regulert i detalj i regelverket.

Miljødirektoratet representerer faginstansen i rovviltforvaltningen og hittil har det vært høy terskel for å legge tydelige føringer for rovviltnemndene. I denne saken har Miljødirektoratet imidlertid kommet med konkrete tilbakemeldinger og uttalelser direkte rettet mot forvaltningsplanen i region 6.  I brev fra Miljødirektoratet til nemnda datert 29.01.2018 er det tydelig formidlet at forvaltningsområdet for bjørn sannsynligvis er for lite til å forvalte en stabil bestand på tre ynglinger, slik det regionale bestandsmålet er. Arealet som rovviltnemnda har valgt ut omfatter ikke skog eller skognært fjells slik bjørnens leveområder gjerne består av. Det anbefales i tillegg at forvaltningsområdene bør utvides til å gjelde tilliggende områder med regulære forekomster av bjørn.

Det er derfor svært tydelig at i dette tilfelle er enorme problemene med forvaltningsplanen og at det er helt nødvendig å gjøre forandringer for å i det hele tatt være i nærheten av å legge til rette for bestandsoppnåelsen for bjørn. Det er oppsiktsvekkende at rovviltnemnda i region 6 overser slike faglige råd og således motarbeider nasjonale føringer i rovviltforvaltningen.

Representantforslaget

I representantforslaget fra Senterpartiet gis det uttrykk for at rovviltforliket fra 2011 skal tolkes slik at yngleområder ikke kan utvides for å nå bestandsmålene. Dette er i beste fall en misforståelse, i verste fall en søkt tolkning for å gi inntrykk av at yngleområder ikke kan tilpasses slik at bestandsmålene for hver enkelt rovdyrart oppnås. Det kan umulig være slik at yngleområder ikke kan tilpasses eller forandres i revideringene av forvaltningsplanene til rovviltnemndene. I så fall vil nemndenes mandat med å vedta forvaltningsplaner være totalt bortkastet, og rovviltpolitikken være så rigid at den umulig kan tilpasses ulike arter eller ulike områder.

I forslag nr. 2 til representantene fra Senterpartiet foreslås det at alle tilgjengelige virkemidler skal brukes for å felle såkalte «skadedyr». Representantene mener at dette bør inkludere bruk av helikopter, hund som jager viltet og andre aktuelle virkemidler. Viltloven fastsetter et viktig prinsipp i Norsk viltforvaltning, nemlig prinsippet om human jakt. Dette innebærer at jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser. Selv om et område er prioritert til beitedyr, kan ikke norske regler om respekt for dyr og human jakt settes til side. Det er også viktig å ta hensyn til at det ikke er adgang til å bruke helikopter for lokalisering eller felling av fredet vilt etter Bernkonvensjonen (artikkel 8). Luftfartøy kan kun brukes i unntakstilfeller når alle vilkår for unntaket er til stede. Og tatt i betraktning den dårlige bestandsstatusen til brunbjørn i Norge, er ett av hovedvilkårene for bruk av luftfartøy og andre forbudte jaktmetoder uansett ikke oppfylt.

Det virker for øvrig for organisasjonene som om rovdyrmotstandere ønsker å omdefinere begrepet ‘prioriterte beiteområder’ dithen at ingen rovdyr skal få bevege seg inn i disse områdene. Det er ikke dette som er hensikten med prioriterte beiteområder i rovviltforliket, der beiteprioriterte områder defineres som områder der beitedyr skal ha forrang, og det derfor ikke skal finnes ynglende rovdyr. Det er ingen intensjon i rovviltforliket at streifende eller enslige dyr ikke kan oppholde seg i beiteprioriterte områder.

I forslag nr. 3 forslår representantene et nytt system for bestandsregistrering av bjørn. Dagens kartlegging, med omfattende DNA-analyser, gjennomføres av Rovdata som har omfattende erfaring og kompetanse på området. Et nytt omfattende system med registrering av bjørn framstår for oss som meningsløst, da dagens system er svært godt utviklet med de mest nøyaktige metodene som er tilgjengelige. Det framstår som uklart hvorfor representantene foreslår et nytt system og hvilke forbedringer dette skal bidra til.

Våre råd til EMK

Foreningen Våre Rovdyr, WWF verdens naturfond, Naturvernforbundet og NOAH – for dyrs rettigheter anbefaler på det sterkeste at forslagene fra representantene fra Senterpartiet avvises. Forslagene er svært konfliktdrivende og vil på ingen måte øke sjansene for at bestandsmålet for bjørn blir oppnådd, eller forbedre statusen til bjørn på Norsk rødliste.

 

Foreningen Våre Rovdyr   WWF   Naturvernforbundet   NOAH – for dyrs rettigheter

v/daglig leder                 v/rådgiver                 v/fagleder                 v/leder

Ingvild Elise Ihle (sign.)  Marte Conradi (sign.) Arnodd Håpnes (sign.)Siri  Martinsen (sign.)