Jervesone i Sør-Norge

Norsk institutt for naturforskning har nå publisert et spennende kartverktøy for å vise de mest egnede jerveområdene i Sør-Norge. Slike sammenhengende leveområder for jerven har lenge vært etterspurt, men arbeidet hos rovviltnemndene har gått svært sakte fram.

Forskningsrapporten har tatt utgangspunkt i jervepopulasjonen, utbredelsen av beitedyrene sau og tamrein og brukt ulike modeller for å vise ulike alternativ for jervesonene.

Kartet viser et av scenarioene som ble foreslått av kartverktøyet, og som oppfylte flest krav diskutert med rovviltnemndene. Det viser scenarioet og grensene for rovviltregionene. Kart: NINA

Det er svært viktig at jervesonene nå blir lagt etter jervens naturlige habitat og at forvaltningssonene blir sammenhengende på tvers av rovviltregioner. Det er avgjørende at forvaltningsområdene tar utgangspunkt i biologiske egenskaper hos arten, men så langt er lite av dagens rovviltforvaltning basert på biologi og økologi. Foreningen Våre Rovdyr mener bestemt at det legges altfor lite vekt på anerkjent forskning og kunnskap, til fordel for politikk og næringsinteresser. Konfliktnivået opprettholdes da på et høyt nivå, når for eksempel beiteprioriterte områder legges der hvor jerven i utgangspunktet har sitt kjerneområde. Lisenskvotene på jerv blir satt så kunstig høyt, at det ikke finnes muligheter for å skyte så mange individ. Derfor vil de som ønsker å skyte ut hele lisenskvoten heller aldri fornøyd.

Jerven er avhengig av store leveområder og fungerer utmerket som naturens oppsoper. Arten er ekspert på å utnytte seg av andre dyrs nedlagte bytter og er en særpreget åtselseter. Derfor fungerer også jerven svært godt sammen med de andre store rovdyrene. Ikke minst er jerven en del av naturens egen maskin som tar ut syke og skadede dyr. Det er derfor en interessant tanke å ha jerv i områder hvor man vet at prionsykdommen CWD har gjort sitt inntog. Etter vår mening bør jerven få innpass i alle de store nasjonalparkene i Norge hvor de har sitt naturlige utbredelsesområde.

Hele rapporten om sammenhengende jervesoner kan du lese her: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4605?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev