Høring om endringer i den regionale rovviltforvaltningen

Foreningen Våre Rovdyr har levert en omfattende høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet angående forslag om endringer i den regionale rovviltforvaltningen. Av de største og mest omfattende forslagene er et forslag om å øke størrelsen på rovviltregionene og dermed færre regioner, samt forslag om en annen differensiering av bestandsmålene og inndelinger.

Forslaget innebærer også en forandring av ordlyden i nødvergebestemmelsen, opprettelse av en uavhengig rovviltklagenemnd og flere jaktmetoder som foreslås tillat på jakt av jerv.

Foreningen Våre Rovdyr er helt enig i at størrelsen på rovviltregionene må økes, samt at samarbeidet må formaliseres og bli mye bedre enn det er i dag. Men vi påpeker tre viktige punkt som dessverre ikke er inkludert i høringene som forårsaker de største problemene i rovviltforvaltningen; det er de altfor små leveområdene som rovdyrene har fått tildelt, sammensetningen av nemndene og de altfor lave bestandsmålene på rovdyr. De kunstig lave bestandsmålene som er politisk bestemt er på ingen måte verken faglig eller biologisk begrunnet og medfører derfor konstante problemer for forvaltningen. Når det sitter fylkespolitikere i rovviltnemndene som benytter enhver anledning til å ta politiske omkamper om nasjonal vedtatt politikk og bruker dette for å fremme sine egne syn, vil konfliktnivået ikke senkes.

Vi håper at vårt innspill blir nøye vurdert og gjennomgått og at utfallet vil føre til en forbedring av regional rovviltforvaltning.

Hele høringsuttalelsen kan leses her: