Innlegg i VG 11.6.2022:Kunnskapsløst og skremmende om skyting av ørn!

Foto; Kjartan Trana

MEns hele verden begynner å ta innover seg den alvorlige nautrmangfoldkrisen som menneskene har skapt, så går norge altså motsatt vei

Kunnskapsløst og skremmende om skyting av ørn!

Senterpartiet (SP) i regjering har nå klart å rote frem fra skuffen et gammelt forslag om å skyte kongeørn og havørn for å drive en aktiv forvaltning som de kaller det. For SP er forvaltning når det gjelder rovfugler og rovdyr ensbetydende med skyting.  


Dette er så uhørt at det får selv sindige nordmenn til å reagere. Det koker i kommentarfeltene og det med rette. At enkelte mennesker og partier ikke ønsker å benytte seg av eksisterende kunnskap er selvsagt svært beklagelig, men når mennesker med en slik lemfeldig holdning til kunnskap kommer til regjeringsmakt da begynner det å bli farlig. 

På Dagsrevyen denne uken kunne vi høre at regjeringen nå har gitt klarsignal til å felle havørn og kongeørn i Troms og i Trøndelag for å få ned tapene av rein og sau på beite(https://tv.nrk.no/…/dagsr…/202206/NNFA19060722/avspiller). 

Det påstås også helt feilaktig at kongeørnbestanden er i vill vekst og «helt ute av kontroll». Fakta er at kongeørnbestanden i Norge har vært stabil de siste årene, med en liten nedgang i enkelte områder. 

Kongeørnen har vært fredet i Norge i over 50 år og nå gir en regjeringen for første gang klarsignal til å felle ørn uavhengig av om de har gjort skade eller ikke. 

Hvis man lytter til forskerne og oppdatert kunnskap så finnes det ikke noe grunnlag for å si at havørn tar rein. Det er heller ikke noe grunnlag for å si at kongeørn er et så stort problem som det her påstås. Disse fakta ble presentert for Klima – og miljødepartementet på et møte 31. mai der jeg selv deltok på vegne av Foreningen Våre Rovdyr. Derfor var det svært overraskende at Landbruksdepartementet v/Sandra Borch går ut denne uken og sier at de nå skal komme i gang med dette prosjektet.  

Dette føyer seg inn i rekken over vedtak fattet av sittende regjering som IKKE er basert på forskningsbasert kunnskap. SP og AP i regjering har vist en skremmende forakt for kunnskap. De likestiller ubegrunnet synsing med forskningsresultater. Sandra Borch sier til NRK at de skal bruke forskning til å finne ut hvilke ørner som skal skytes. Men hun stoler ikke på forskningen som sier at havørn ikke tar rein og at skyting av ørn ikke vil ha noen effekt på tapet av rein. Det er tydelig at det viktigste for SP her er å komme i gang med skyting av ørn, uavhengig av om det har noen effekt eller ikke.

Naturmangfoldloven § 8 slår tydelig fast at beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap om artenes levesett og biologi, samt effekten av påvirkninger. Å sette i gang skyting av ørn for å se om det kan ha noen effekt på tapet av rein eller sau er ganske enkelt et brudd med denne loven. Det er dessuten en totalt uetisk handling i forhold til behandlingen av en fredet art. 

Det forskerne sier om kongeørnskader på sau og rein er at skader kan oppstå der beitedyrene er i dårlig kondisjon og der mattilgangen for rein er dårlig. Om vi fjerner all kongeørn og havørn i Norge så ville ikke det føre til noen merkbar nedgang i tapstallene, hverken for sau eller tamrein. Miljødirektoratet har tidligere gått grundig igjennom forvaltninga av kongeørn i Norge og funnet ut at tapene er situasjonsbetinget og ikke skyldes ørn som spesialiserer seg på enkelte byttedyr. Det er dessuten svært vanskelig, om ikke umulig å finne ut hvilken ørn som har forvoldt skaden man hevder er gjort ettersom kongeørna er en åtseleter og ikke nødvendigvis har drept dyret den spiser av selv.

Mens hele verden begynner å ta innover seg den alvorlige naturmangfoldkrisen som menneskene har skap, så går Norge altså motsatt vei. Mange steder i verden setter man ut havørn og gjør alt man kan for å etablere levedyktige bestander av ville dyr. Her i Norge fortsetter den stupide kampen mot alt med skarpe klør og krumt nebb. 

Skyting av ørn er faktisk totalt uhørt i hele Europa, da er det helt vanvittig at vi her i Norge må kjempe mot vår egen regjering for å ta vare på det vi har igjen av dem. 

Vi trenger sårt i vårt samfunn kloke og troverdige politikere og ledere som tar i bruk eksisterende kunnskap for å ta vare på landets naturmangfold på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte. Det har vi ikke i dag!

Alette Sandvik

Leder i Foreningen Våre Rovdyr

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/lVPVwL/kunnskapsloest-og-skremmende-om-skyting-av-oern