En svart dag for ulven

Two grey wolves showing affection

I dag falt høyesterettsdommen i saken mellom WWF og staten, og ulven tapte.

«Dette er rett og slett en naturtragedie. Med denne dommen vil ulven i Norge forbli kritisk truet i uoverskuelig fremtid», sier generalsekretær i WWF Verdens Naturfond, Karoline Andaur.

WWF gikk til søksmål mot Klima- og Miljødepartementet i 2017. WWFs påstand var at den norske rovdyrforvaltningen strider mot Grunnloven, Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Bakgrunnen for søksmålet er at ulven er kritisk truet i Norge, og holdes på kritisk truet nivå fordi myndighetene over flere år har åpnet for omfattende lisensjakt. Lovverket og våre internasjonale forpliktelser tillater derimot kun ytterst få unntak fra forbudet mot avlivning av ulv, hevder WWF. Det ble nederlag i Oslo tingrett, men WWF anket til Lagmannsretten.

Dommen fra Lagmannsretten falt 29. januar 2020. Den ga WWF delvis medhold, og konkluderte med at staten hadde anvendt naturmangfoldlovens § 18c feil og at fellingen av ulveflokkene i Julussa og Osdalen dermed var ulovlig. Fordi WWF mente at flere prinsipielle spørsmål som omhandler naturens rettssikkerhet verken ble behandlet eller gitt medhold i Lagmannsretten, anket WWF dommen videre til Høyesterett.

WWF ønsket at rettssystemet skulle ta stilling til hvilke forpliktelser Norge har i spørsmål om vern av alle arter som har naturlig forekomst i Norge. Målet var at høyesterettsdommen skulle kunne gi forvaltningen et tydelig og rettslig forpliktende rammeverk å forholde seg til i fremtidige saker knyttet til norsk natur generelt, og til rovdyr spesielt. WWF mener at høyesterettsdommen ikke tar stilling til spørsmålene om truede arters rettsikkerhet, og at det i dommen har vært lett med lupe for å finne smutthull i et regelverk som fortsatt muliggjør dagens forvaltningspraksis, og som opprettholder faren for utryddelse av ulven..

«Vi kan slå fast at ulven nå vil gå en svært usikker fremtid i møte», sier Karoline Andaur

Arbeidet for ulvens og de andre, truede, rødlistede rovdyrene våre er viktigere enn noen gang. I Foreningen Våre Rovdyr vil vi gjøre alt vi kan for å snu den ødeleggende trenden, hvor naturen alltid taper i møte med andre interesser.